top of page
Screen Shot 2021-07-28 at 8.32.43.png

קורס דיגיטלי

הקורס הדיגיטלי "קריאה להמראה", מורכב מסדרת סרטונים קצרים והוא נועד להסביר את יעדי הלמידה לפי השיטה, ולהדגים את דרך העבודה בכל חוברת ובכל עמוד. משתתפי התוכנית, מקבלים שם משתמש וסיסמה ויכולים להיכנס לקורס מכל מקום ולצפות בו בכל שעה.

 

הסרטונים מסודרים לפי סדר העמודים בחוברות. והם קצרים ומתומצתים, האורך הממוצע שלהם הוא פחות מחמש דקות.  מומלץ לצפות בהם בהדרגה, לפי ההתקדמות. עם תחילת התרגול, צופים מספר דקות ויודעים כיצד לתרגל כדי להשיג את היעד הראשון. לאחר שהיעד הראשון מושג,  צופים שוב מספר דקות ויודעים כיצד לתרגל כדי להשיג את היעד השני, וכך הלאה. 

bottom of page